Zoek
Euro
Nederlands

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Vybe Drums BV, (hierna „Vybe Drums“, “wij” of “ons” genoemd) zijn van toepassing op elk aanbod van Vybe Drums en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Vybe Drums en de klant (bedrijf of consument).
1.2 De weergave van onze producten in de online catalogus (webshop) alsook in nieuwsbrieven, catalogi en andere advertenties is niet bindend en onderhevig aan verandering. De vertegenwoordiging van onze producten in deze media vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot opgave van een offerte door de klant.
1.3 Vybe Drums behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. Eventueel al gerealiseerde tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens Vybe Drums zijn uitgesloten.
 
2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

3. Wettelijk herroepingsrecht

3.1 Herroepingsrecht

Klanten die een overeenkomst op afstand met ons hebben afgesloten, kunnen de van ons ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in overleg retourneren. Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient de klant ons vooraf over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren via e-mail:

3.2 Gevolgen van de herroeping

Als de klant deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen voor deze geretourneerde goederen, uiterlijk binnen zeven (7) dagen vanaf de dag waarop de goederen retour zijn ontvangen door Vybe Drums terugbetalen. Vybe Drums neemt de kosten voor retourzendingen niet voor haar rekening.

3.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij:

Levering van goederen waaraan voor de productie ervan een individuele keuze of bepaling door de consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.
Vybe Drums Waardebonnen (Cadeaubonnen) kunnen niet worden geretourneerd.

4 Garantie

4.1 Standaard is de garantie 12 maanden, tenzij anders aangegeven bij het product.
Gebreken of beschadigingen die terug te voeren zijn op nalatige of ondeskundige behandeling of ondeskundige inbouw of gebruik van ongeschikte toebehoren of veranderingen aan de oorspronkelijke delen door de klant of door derden die niet in opdracht van Vybe Drums handelen, zijn eveneens van de garantie uitgesloten.
Slijtage door gebruik is eveneens uitgesloten van de garantie.

5 Nederlands recht

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vybe Drums partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonachtig is of gevestigd is.

6 Slotbepaling

In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet.


Vybe Drums BV
Rompertdreef 9
5233 ED 's-Hertogenbosch
Nederland

Email:

Kamer van Koophandel: 55861520
BTW nummer: NL851888082B01